മറഞ്ഞ മയ്യിത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം (صلاة الغائب) ഒരു വിശധീകരണം - സൽമാൻ സ്വലാഹി

Audio icon Download (5.94 MB)
Description