എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരാ നീ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാത്തത്?