മായം ചേര്‍ക്കുന്ന ദാവത്ത് - ഷെയ്ഖ് സ്വാലിഹ് അല്‍ ഫൌസന്‍