നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 8 കാര്യങ്ങൾ - സൽമാൻ സ്വലാഹി