ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ പ്രകടനം, ജുമുഅ ഖുതുബ - ശംസുദ്ധീൻ ബ്നു ഫരീദ്