കനത്ത ചൂടിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് (20/4/18) കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ് - നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്