ഈദുൽ ഫിത്ർ ഖുത്ബ 1439 കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ് - നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്