ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി? ജുമുഅ ഖുതുബ - ശംസുദ്ധീൻ ബ്നു ഫരീദ്