ബാങ്കിന്റെ(الأذان ) ചരിത്രവും മഹത്വവും (Part 1-6) - സൽമാൻ സ്വലാഹി

Audio Category

Part-01

 • ബാങ്ക് നിയമമാക്കപ്പെടുന്നത് സ്വപ്നത്തിലൂടെ!!?
 • നബി صلى الله عليه وسلم ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ എന്ത് കൊണ്ട് ബിലാൽ رصي الله عنه വിനെ ഏൽപിച്ചു ?
 • ബാങ്കിന്റെ 4 ഹിക്മത്തുകൾ
 • "ബാങ്ക് ഇസ് ലാമിന്റെ അഖീദയുടെ ശബ്ദം"  إمام القرطبي رحمه الله

Part-02 - ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ?

 • ബാങ്കിന് ഉത്തരം പറയാത്തവർക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്ന 7 കാര്യങ്ങൾ
 •  ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ رضيت بالله ربا.... എന്ന് പറയൽ?
 • ബാങ്കിനു ശേഷം صلاة ചൊല്ലൽ ?
 • حي علي الصلاة ശേഷം എന്ത് കൊണ്ടാണ്  لآ حول ولا قوة الا بالله എന്ന് പറയാൻ കൽപിക്കപ്പെട്ടത് ?
 • الصلاة خير من النوم എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് എന്ത്?
 • ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാമോ?

Part-03 - ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവരേ സന്തോഷിക്കുക

 • ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവർ നാളെ പരലോകത്ത് വരുന്നത് കഴുത്ത് നീണ്ട വരായിക്കൊണ്ട്.
 • ”ഖിലാഫത്ത്ഏറ്റെടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവനാകുമായിരുന്നു” عمر رضي الله عنه.
 • 12 കൊല്ലം ഒരാൾ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ അവന് സ്വർഗം നിർബന്ധമായി.
 • ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവനു വേണ്ടി ജിന്നും ഇൻസും മറ്റെല്ലാതും  പരലോകത്ത് സാക്ഷി പറയും

Part-04

 • اقامة കേൾക്കുമ്പോൾ അതേ പോലെ ഏറ്റു പറയേണ്ടതുണ്ടോ?
 • ബാങ്കിനു ശേഷമുള് ദുആയിൽانك لآ تحلف الميعاد എന്ന് പറയുന്നത് بدعة ആണോ?
 • ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന അൾതന്നെ اقامة ഉം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

Part-05

 • ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കാൻഎഴുന്നേൽകേണ്ടത് എപ്പോൾ?
 • സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ബാങ്കും ഇഖാമത്തും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
 • സുബ്ഹിക്ക്2 ബാങ്ക് കൊടുക്കാമോ?
 • ഒറ്റക്ക് നമസ്കരിക്കുന്നവന്റെ ബാങ്കും ഇഖാമത്തും

Part 06 - ഈണത്തിൽ സംഗീതാത്മകമായിക്കൊണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാമോ?

 • ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് വളരെയധികം നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഈണത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സംഗീതാത്മകമായ ബാങ്ക് വിളികളാണ്  ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാങ്കിനെക്കുറിച്  പൂർവീകരും ആധുനികരുമായاهل السنة യുടെعلماء  പറഞ്ഞത് എന്താണ്?