മറഞ്ഞ മയ്യിത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം (صلاة الغائب) ഒരു വിശധീകരണം - സൽമാൻ സ്വലാഹി