റസൂല്‍ (സ) യെ നിന്തിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കന്നതിന്റെ വിധി ശൈഖ് സ്വലിഹ്ഫൗസാന്‍