കണ്ണുകള്‍ നിയന്ദ്രിക്കാതവര്‍ക്കുള്ള നസ്വീഹ - ശൈഖ്അബ്ദുറസാക് അല്‍ബദര്‍(ഹഫിളഹുള്ള)